Съобщение в Държавен вестник бр. 101, съобщава че е изработен проект за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за елементи на техническата инфраструктура извън урбанизираната територия и план-схеми за обект: „Преустройство и промяна на предназначението на съществуваща- та „сграда № 04 – битов корпус“ в „офис сграда“, намираща се в УПИ І-000273, КОО, бизнес зона и озеленяване, кв. 12А, м. Спорното, по плана на с. Гурмазово и обекти на територията на ИЗ „София – Божурище“, подобект: „Трети етап – нови два броя ел. проводни линии 20 kV от п/ст „Банкя“ до ВС „ИЗ Божурище“, на територията на с. Иваняне, Столична община, област София, и с. Гурмазово, община Божурище, Софийска област. На терито- рията на община Божурище парцеларният план засяга поземлени имоти в землището на с. Гурмазово. Проектът за ПУП – ПП е изложен за разглеждане в Община Божурище. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.