Съобщение в Държавен вестник бр. 101, съобщава,че с Решение № 91 по протокол № 13 от 28.10.2021 г. на ОбС – Божурище, е одобрен проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия в обхват: част от местен път 77246.207.95 по кадастралната карта на с. Хераково, за външно електрозахранване с кабел НН 1 kV за жилищна сграда, намираща се в УПИ IV-112009, кв. 10, м. Белица, с. Хераково, община Божурище, с обща дължина на трасето 71 м. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ възражения срещу решението могат да бъдат подавани от заинтересованите лица чрез Общинския съвет – Божурище, до Административния съд – София област, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.