Съобщение в Държавен вестник бр. 101, съобщава, че с Решение № 92 по протокол № 13 от 28.10.2021 г. на ОбС – Божурище, е одобрен проект за подро- бен устройствен план – парцеларен план (ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия в обхват: част от полски път 77246.129.38 по кадастралната карта на с. Хераково, за външно електрозахранване с кабел НН 1 kV за приемник на ел. енергия, намиращ се в УПИ XVII-128.28, 128.29, кв. 88, м. Бобен, с. Хераково, община Божурище, с обща дължина на трасето 125 м. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ възражения срещу решението могат да бъдат подавани от заинтересованите лица чрез Общинския съвет – Божурище, до Административния съд – София област, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.