Съобщение в Държавен вестник бр. 101, съобщава, че с Решение № 89 по протокол № 13 от 28.10.2021 г. на ОбС – Божурище, е одобрен проект за подро- бен устройствен план – парцеларен план (ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия за осигуряване на транспортен достъп до имот с идентификатор 18174.22.194, м. Шеовица, с. Гурмазово, община Божурище, в обхват част от полски път с идентификатор 18174.22.145 по КККР на с. Гурмазово, община Божурище, одобрени със За- повед № РД-18-24 от 28.03.2016 г. на изпълнителния директор на АГКК. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ възражения срещу решението могат да бъдат подавани от заинтересованите лица чрез Общинския съвет – Божурище, до Административния съд – София област, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.