Съобщение в Държавен вестник бр. 101, съобщава,че с Решение № 90 по протокол № 13 от 28.10.2021 г. на ОбС – Божурище, е одобрен проект за подро- бен устройствен план – парцеларен план (ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия в обхват: част от полски пътища 77246.207.95, 77246.14.118, 77246.110.9 и 77246.17.43 по кадастралната карта на с. Хераково,за външно електрозахранване с кабел НН 1 kV за лека постройка за отоплител- ни материали и инвентар, намираща се в УПИ II-017028, кв. 1, м. Крушата, с. Хераково, община Божурище, с обща дължина на трасето 430 м. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ възражения срещу решението могат да бъдат подавани от заин- тересованите лица чрез Общинския съвет – Божуище, до Административния съд – София област, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.