Съобщение в Държавен вестник бр. 103 съобщава, че с Решение № 111 от протокол № 11 от 27.10.2022 г. на ОбС – Божурище, е одобрен проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПП) за елементите на техническата инфраструктура на линеен обект извън границите на урбанизираната територия за осигуряване на транспортен достъп до имот с идентификатор 77246.30.58, м. Бачище, с. Хераково, община Божурище, в обхват част от полски път с идентификатор 77246.30.64 по КККР на с. Хераково, община Божурище, одобрени със Заповед № РД-18-30 от 28.03.2016 г. на изпълнителния директор на АГКК. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ възражения срещу решението могат да бъдат подавани от заинтересованите лица чрез Общинския съвет – Божурище, до Административния съд – София област, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.