Съобщение в Държавен вестник бр. 103 съобщава, че с Решение № 109 от протокол № 11 от 27.10.2022 г. на ОбС – Божурище, е одобрен проект за подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура за обект: „Външно електрозахранване на: еднофамилна жилищна сграда, намираща се в УПИ ІІ-40.309, кв. 78; еднофамилна жилищна сграда, намираща се в УПИ І-40.308, кв. 78; еднофамилна жилищна сграда, намираща се в УПИ II-40.309, кв. 78; еднофамилна жилищна сграда, намираща се в УПИ XVIII-40.322, кв. 75; еднофамилна жилищна сграда, намираща се в УПИ XXI-40.318, кв. 75; еднофамилна жилищна сграда, намираща се в УПИ ХХ-40.319, кв. 75, и еднофамилна жилищна сграда, намираща се в УПИ XVI-40.316, кв. 75, с. Пролеша, община Божурище“. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ възражения срещу решението могат да бъдат подавани от заинтересованите лица чрез Общинския съвет – Божурище, до Административния съд – София област, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.