Съобщение в Държавен вестник бр. 103 съобщава, че с Решение № 112 от протокол № 15 от 23.12.2021 г. на ОбС – Божурище, е одобрен проект за под- робен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия в обхват част от местен път 77246.206.94 и полски път 77246.176.85 по кадастралната карта на с. Хераково за външно електрозахранване с кабел НН 1 kV за захранване на жилищна сграда, намираща се в УПИ IV-153001, кв. 1, м. Двора, с. Хераково, община Божурище.На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ възражения срещу решението могат да бъдат подавани от заинтересованите лица чрез Общинския съвет – Божурище, до Административния съд – София област, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.