Съобщение в Държавен вестник бр. 103 съобщава, че с Решение № 113 от протокол № 15 от 23.12.2021 г. на ОбС – Божурище, е одобрен проект за под- робен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия „Уличен водопровод“ в обхват част от път с идентификатор 77246.166.1 по кадастралната карта на с. Хераково, община Божурище, с обща дължина на трасето 163 м, от които 44,70 м попадат в обхвата на земеделска територия – общинска собственост. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ възражения срещу решението могат да бъдат подавани от заинтересованите лица чрез Общинския съвет – Божурище, до Административния съд – София област, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.