Съобщение в Държавен вестник бр. 103 съобщава, че e изработен окончателен проект за ПУП – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура за обект: „Подземен кабел за външно електрозахранване на поземлен имот с идентификатор 18174.15.192 по кадастралната карта на с. Гурмазово“. Трасето започва от съществуващ стълб, попадащ в имот 18174.64.44. Преминава подземно през поземлени имоти 18174.15.182 и 18174.15.153 и достига до имотната граница на ПИ с идентификатор 18174.15.192, с. Гурмазово. Дължината на трасето в обхвата на ПУП – ПП е 630,68 м. Проектът за ПУП – парцеларен план е изложен за разглеждане в стая № 5 в сградата на общинската администрация, както и на интернет страницата на Община Божурище. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

Заглавна Геодезистка снимка ПУП Ситуация Записка