Съобщение в Държавен вестник бр. 103 съобщава, че с Решение № 108 от протокол № 11 от 27.10.2022 г. на ОбС – Божурище, е одобрен проект за подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура за обект: Нов кабел НН за външно електрозахранване на „еднофамилна жилищна сграда“, намираща се в УПИ IV-019129, кв. 1, м. Дуняш, с. Гурмазово, община Божурище. ПИ с идентификатор 18174.19.185. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ възражения срещу решението могат да бъдат подавани от заинтересованите лица чрез Общинския съвет – Божурище, до Административния съд – София област, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.