Съобщение в Държавен вестник бр. 22 съобщава, че е изработен окончателен проект за ПУП – пар- целарен план за елементите на техническата инфраструктура за обект: Нов въздушен кабел НН за външно електрозахранване на еднофамилна жилищна сграда, намираща се в УПИ XVI-25.167, кв. 5, м. Герена, с. Хераково ПИ с идентификатор 77246.25.167. Трасето на новопроектираната въздушна електропроводна линия НН започва от съществуващ СБС, разположен в ПИ 77246.24.26 – територия на транспорта. Извън урбанизираната територия трасето засяга ПИ 77246.166.17, 77246.166.1 и 77246.25.57, землище на с. Хераково. Дължината на трасето в обхвата на ПУП – ПП е 297 м. Проектът за ПУП – парцеларен план е изложен за разглеждане в стая № 5 в сградата на общинската администрация, както и на интернет страницата на Община Божурище. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

Проект