Съобщение в Държавен вестник бр. 22 съобщава, е изработен окончателен проект за ПУП – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура за обект: Изграждане на нова мрежа ниско напрежение от БКТП „Чешмата“, с. Гурмазово, община Божурище за присъединя- ване на бъдещи абонати. Дължината на трасето в обхвата на ПУП – ПП е 1324 м нов въздушен кабел и 96 м нов подземен кабел. Проектът за ПУП – парцеларен план е изложен за разглеждане в стая № 5 в сградата на общинската адми- нистрация, както и на интернет страницата на Община Божурище. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

Проект