Съобщение в Държавен вестник бр. 22 съобщава, че е изработен окончателен проект за ПУП – пар- целарен план за елементите на техническата инфраструктура за обект: Нов въздушен кабел НН за външно електрозахранване на лека постройка за отоплителни материали и инвентар, намираща се в УПИ ІІ-017028, кв. 1, м. Крушата, с. Хераково.Трасето на новопроектираната въздушна електропроводна линия НН започва от съществуващ МТП „Белица“, разположен в ПИ 77246.207.1, преминава през ПИ 77246.207.95, 77246.14.118, 77246.14.151, 77246.205.56, 77246.110.9, 77246.17.43 и 77246.110.13, землище на с. Хераково, и достига до имотна граница на УПИ ІІ-017028. Дължината на трасето в обхвата на ПУП – ПП е 423 м. Проектът за ПУП – парцеларен план е изложен за разглеждане в стая № 5 в сградата на общинската администрация, както и на ин- тернет страницата на Община Божурище. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

Проект