Съобщение в Държавен вестник бр. 22 съобщава, че е изработен окончателен проект за ПУП – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура за обект: Нов трафопост в ПИ 18174.22.291, нов кабел СрН за захранване на трафопост и нов кабел НН за външно елек- трозахранване на две еднофамилни жилищни сгради с две водоплътни изгребни ями и сондаж, намиращи се в УПИ І-22.383, кв. 57, с. Гурма- зово, ПИ 18174.22.383 и УПИ XII-22.384, кв. 57, с. Гурмазово, ПИ 18174.22.384. Трасето започва от проектен ЖР стълб, разположен в ПИ 18174.22.364, преминава през ПИ 18174.22.168, пресича ПИ 18174.22.301 – урбанизирана територия, и достига проектния трафопост.Дължината на трасето в обхвата на ПУП – ПП е 208 м. Проектът за ПУП – парцеларен план е изложен за разглеж- дане в стая № 5 в сградата на общинската администрация, както и на интернет страницата на Община Божурище. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

Проект