Съобщение в Държавен вестник бр. 22 съобщава, е изработен окончателен проект за ПУП – пар- целарен план за елементите на техническата инфраструктура за обект: Нов въздушен кабел НН за външно електрозахранване на еднофа- милна жилищна сграда, намираща се в УПИ XIX-57.54, кв. 28, с. Пожарево, ПИ 57100.27.54. Трасето започва от съществуващ СБС от въздушна мрежа от МТП „Кьосина махала“, разположен в ПИ 57100.502.642 – урбанизирана територия на с. Пожарево. Извън урбанизираната територия трасето засяга ПИ 57100.27.21. Дължината на трасето в обхвата на ПУП – ПП е 30 м. Проектът за ПУП – парцеларен план е изложен за разглеждане в стая № 5 в сградата на общинската администрация, както и на интернет страницата на Община Божурище. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

Проект