Съобщение в Държавен вестник бр. 22 съобщава,  че е изработен окончателен проект за ПУП – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура за обект: Нов кабел НН за външно електрозахранване на две жилищни сгради, намиращи се в УПИ ХХ-36.116, кв. 45, с. Хераково,ПИ с идентификатор 77246.36.116. Трасето на новопроектираната въздушна елек- тропроводна линия НН започва от съществуващ МТП „Гробища“, разположен в ПИ 77246.163.10, преминава през ПИ 77246.36.124, 77246.36.87 и 77246.36.120, землище на с. Хераково, и достига до имотна граница на ПИ 77246.36.116. Дължи- ната на трасето в обхвата на ПУП – ПП е 231 м. Проектът за ПУП – парцеларен план е изложен за разглеждане в стая № 5 в сградата на общинската администрация, както и на интернет страницата на Община Божурище. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

Проект