Съобщение в Държавен вестник бр. 24 съобщава, че с Решение № 111 от протокол № 15 от 23.12.2021 г. на ОбС – Божурище, е одобрен проект за под- робен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия за осигуряване на транспортен достъп до имот с идентификатор 18174.20.56, м. Соларски път, с. Гурмазово, община Божурище в обхват част от полски пътища с идентификатори 18174.20.76 и 18174.20.77 по КККР на с. Гурмазово, община Божурище, одобрени със Заповед № РД-18-24 от 28.03.2016 г. на изпълнителния директор на АГКК. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ възражения срещу решението могат да бъдат подавани от заинтересованите лица чрез Общинския съвет – Божурище, до Административния съд – София област, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.