В ДВ бр.27 е публикувано съобщение за изработен проект за подробен устройствен план (ПУП) парцеларен план (ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия на подземно трасе на водопровод към обект: Водопровод за водоснабдяване на община Костинброд и с. Волуяк, Столична община, от мрежата на „Софийска вода“ – АД. Проектът за ПУП – ПП е изложен за разглеждане в Община Божурище.

Парцепланове