Съобщение в Държавен вестник бр.27 e одобрен проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и план за застроява- не (ПРЗ) в обхват УПИ XXV-25.170 (поземлен имот с идентификатор 77246.25.170), квартал 1, м. Герена, с. Хераково, община Божурище. С проекта за изменение на ПУП – плана за регу- лация – урегулиран поземлен имот (УПИ) XXV- 25.170, кв. 1, м. Герена, с. Хераково, се разделя на десет нови урегулирани поземлени имота и се създават два нови квартала. Устройствената зона се запазва – жилищна устройствена зона, означена като (Жм).