Съобщение в Държавен вестник бр. 29 съобщава, че е изработен окончателен проект за ПУП – пар- целарен план за елементите на техническата инфраструктура на външно ел. захранване с кабелни линии ниско напрежение 1 kV, УПИ XXXVII-23.25, кв. 39, с. Хераково, община Божурище, имот с идентификатор 77246.23.25. Проектът за ПУП – парцеларен план е изложен за разглеждане в Община Божурище. На осно- вание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.