Съобщение в Държавен вестник бр. 29 съобщава, че е изработен окончателен проект за ПУП – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура на външно ел. захранване на ТП и КЛ 20 kV за обект жилищен комплекс от 8 къщи близнаци, намиращи се в УПИ І-60.51, кв. 1, м. Маринча, с. Пожарево, община Божурище, имот с идентификатор 57100.60.51. Проектът за ПУП – парцеларен план е изложен за разглеждане в Община Божурище. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.