Съобщение в Държавен вестник бр. 29 съобщава,че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за елементите на техническата инфраструктура на линеен обект извън границите на урбанизираната територия за осигуряване на транспортен достъп до имот с идентификатор № 58606.22.2, м. Горни соват, с. Пролеша, община Божурище в обхват част от полски път с идентификатор 58606.22.2 по КККР на с. Пролеша, община Божурище, одо- брени със Заповед № РД-18-28 от 28.03.2016 г. на изпълнителния директор на АГКК. Изработеният проект за ПУП – ПП е изложен за разглеждане в Община Божурище. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.