Съобщение в Държавен вестник бр. 35 съобщава, че с Решение № 18 от протокол № 3 от 31.03.2022 г. на ОбС – Божурище, е одобрен проект за под- робен устройствен план – парцеларен план (ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия за осигуряване на транспортен достъп до имот с идентификатор 18174.21.29, м. Новините, с. Гурмазово, община Божурище, в обхват полски път с идентификатор 18174.21.21 по КККР на с. Гурмазово, община Божурище, одобрени със Запoвед № РД-18-24 от 28.03.2016 г. на изпълнителния директор на АГКК. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ възражения срещу решението могат да бъдат подавани от заинтересованите лица чрез Общинския съвет – Божурище, до Администра- тивния съд – София област, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.