Съобщение в Държавен вестник бр. 35 съобщава, че е изработен окончателен проект за ПУП – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура на външно електрозахранване за помпена станция към водопровод за водоснабдяване на община Костинброд и с. Волуяк с местонахождение поземлен имот с идентификатор 58606.9.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Пролеша, одобрени със Заповед № РД-18-28 от 28.03.2016 г. на изпълнителния директор на АГКК. Проектът за ПУП – парцеларен план, е изложен за разглеждане в Община Божурище. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.