Съобщение в Държавен вестник бр.37 , съобщава че е изработен проект на подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за елементите на техническата инфраструктура на линеен обект извън границите на урбанизираната територия за осигуряване на транспортен достъп до имот № 77246.30.59, м. Бачище, с. Хераково, община Божурище, в обхват част от полски път с идентификатор № 77246.30.64 по КККР на с. Хераково, община Божурище, одобрени със Заповед № РД-18-30 от 28.03.2016 г. на изпълни- телния директор на АГКК. Изработеният проект за ПУП – ПП е изложен за разглеждане в Община Божурище. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта на подробен устройствен план до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.