Съобщение в Държавен вестник бр. 37, съобщава, че с Решение № 10 от протокол №3 от 23.02.2023 г. на ОбС – Божурище, е одобрен проект за подробен устройствен план –парцеларен план (ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия за обект: Подземен кабел за външно електрозахранване на ПИ с идентификатор 18174.15.192 по кадастралната карта на с. Гурмазово. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ възражения срещу решението могат да бъдат подавани от заинтересованите лица чрез Общинския съвет – Божурище, до Административния съд – София област, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.