Съобщение в Държавен вестник бр.50 , съобщава че е изработен проект за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за обект: АМ „Европа“, участък по нов терен от км 32+447.20 (край на ПУП – ПП за обект: „Модернизация на съществуващо трасе на път І-8 „Калотина – СОП от км 1+000 до км 48+270, учасатък от км 1+000 до км 32+447.20, одобрен със Заповед № РД-02- 15-122 от 20.08.2014 г. на МРРБ – км 32+449.08 по технически проект от 2019 г.) до км 48+611.93/ начало на пътен възел при пресичането на път ІІ-18 „Софийски околовръстен път“ със „Северна скоростна тангента“. На територията на община Божурище парцеларният план засяга поземлени имоти в землищата на с. Храбърско, с. Хераково и с. Пролеша. Проектът за ПУП – ПП е изложен за разглеждане в Община Божурище. На осно- вание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

Парцеларни планове с. Пролеша :

Пролеша_1

Пролеша_2

Пролеша_3

Пролеша_4

Пролеша_5

Парцеларни планове с. Хераково :

Хераково_1

Хераково_2

Хераково_3

Хераково_4

Хераково_5

Хераково_6

Хераково_7

Парцеларни планове с. Храбърско :

Храбърско1

Храбърско2