Съобщение в Държавен вестник бр. 52 съобщава,че е изработен окончателен проект за ПУП – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура за обект: „Нов кабел за външно електрозахранване на „многофамилна жилищна сграда с три самостоятелни жилища“, намираща се в УПИ II-32.5, 32.6, кв. 2, м. Попърт, с. Пролеша, община Божурище, ПИ с идентификатор 58606.32.221. Проектът за ПУП – парцеларен план е изложен за разглеждане в Община Божурище. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

Парцеларен план