Съобщение в Държавен вестник бр. 52 съобщава, че е изработен окончателен проект за ПУП – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура за обект: „Нов кабел за външно електрозахранване на „двуетажна жилищна сграда“, намираща се в УПИ І-18.244, кв. 5, м. Мъртвак, с. Гурмазово, община Божурище, ПИ с идентификатор 18174.18.305, и „еднофамилна жилищна сграда“, намираща се в УПИ XXV- 008005, кв. 40, с. Гурмазово, община Божурище, ПИ с идентификатор 18174.8.130. Проектът за ПУП – парцеларен план е изложен за разглеждане в Община Божурище. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

Парцеларен план