Съобщение в Държавен вестник бр. 52 съобщава, че е изработен окончателен проект за ПУП – парцеларен план за елементите на техническата инфра- структура за обект: „Нов кабел за външно електрозахранване на „жилищна сграда“, намираща се в УПИ XVI-40.267, кв. 65, с. Пролеша, община Божурище, ПИ с идентификатор 58606.40.267. Проектът за ПУП – парцеларен план е изложен за разглеждане в Община Божурище.На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

Парцеларен план