Съобщение в Държавен вестник бр. 57 съобщава, че е изработен окончателен проект за ПУП – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура за обект: „Външно електрозахранване с кабели НН 1 kV за „жилищна сграда“, намираща се в УПИ ХІІІ-272, кв. 65, с. Пролеша, община Божурище, ПИ с идентификатор 58606.40.272 и „жилищна сграда“, намираща се в УПИ IX- 040027, кв. 65, с. Пролеша, община Божурище, ПИ с идентификатор 58606.40.277“. Проектът за ПУП – парцеларен план е изложен за разглеждане в Община Божурище. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

Парцеларен план