Съобщение в Държавен вестник бр. 57 съобщава, че е изработен окончателен проект за ПУП – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура за обект: „Електрозахранване с кабели НН за обект „двуетажни жилищни сгради“, намиращи се в УПИ ХІІІ-008057, кв. 34, с. Гурмазово, община Божурище, ПИ с идентификатор 18174.8.139 и УПИ XIV-008057, кв. 34, с. Гурмазово, община Божурище, ПИ с идентификатор 18174.8.140“. Проектът за ПУП – парцеларен план е изложен за разглеждане в Община Божурище. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

Парцеларен план