Съобщение в Държавен вестник бр. 57 съобщава, че е изработен окончателен проект за ПУП – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура за обект: „Нов въздушен кабел за външно електрозахранване на „еднофамилна жилищна сграда“, намираща се в УПИ XLII- 139.502, кв. 1, м. Бърдо, с. Храбърско, община Божурище, ПИ с идентификатор 77400.139.502“. Проектът за ПУП – парцеларен план е изложен за разглеждане в Община Божурище. На основание на чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

Парцеларен план

Парцеларен план