Съобщение в Държавен вестник бр. 57 съобщава, че с Решение № 36 от протокол № 5 от 26.05.2022 г. на ОбС – Божурище, е одобрен проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии в обхват част от полски път 77400.133.501 по кадастралната карта на с. Храбърско, трасе на кабел 20 kV за външно електрозахранване на две едноетажни жилищни сгради в УПИ ІІ-139029, кв. 2, м. Кутлина, с. Храбърско, община Божурище, имот с идентификатор 77400.131.606. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ възражения срещу решението могат да бъдат подавани от заинтересованите лица чрез Общинския съвет – Божурище, до Административния съд – София област, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.