Съобщение в Държавен вестник бр. 61, съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – план за регулация и план за застрояване (ПРЗ) в обхват: поземлени имоти с идентификатори 18174.18.182 и 18174.18.273, м. Мъртвак, с. Гурмазово, община Божурище. С проекта за ПУП – плана за регулация, от поземлени имоти с идентификатори 18174.18.182 и 18174.18.273, м. Мъртвак, с. Гурмазово, се създават двадесет и три нови урегулирани поземлени имота и два нови квартала. С проекта за ПУП – плана за застрояване, се създава устройствената зона – жилищна, с малка височина на застрояване, означена като Жм. Проектът за ПУП – ПР и ПЗ е изложен за разглеждане в Община Божурище. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.