Съобщение в Държавен вестник бр. 64, съобщава,че е изработен окончателен проект за ПУП – пар- целарен план за елементите на техническата инфраструкт ура – линеен обект – въздушни електропроводи и подземни кабели, захранващи новоизградени сгради, разположени в поземлени имоти с идентификатори 18174.18.325, 18174.18.319, 18174.18.324, 18174.18.323, 18174.18.321, 18174.18.322, 18174.18.320, 18174.18.338, 18174.18.330, 18174.18.333, 18174.18.334, 18174.18.337, 18174.18.335, 18174.18.329, 18174.18.332, 18174.18.331, 18174.18.339, 18174.18.318, 18174.18.336, 18174.18.328, 18174.18.911 и 18174.18.913 по кадастралната карта на с. Гурмазово.Проектът за ПУП – парцеларен план е изложен за разглеждане в Община Божурище. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.