Съобщение в Държавен вестник бр. 74 съобщава, че е изработен окончателен проект за ПУП – парцеларен план за елементите на техническата инфра- структура за обект: „Външно електрозахранване на: еднофамилна жилищна сграда, намираща се в УПИ ІІ-40.309, кв. 78; еднофамилна жилищна сграда, намираща се в УПИ І-40.308, кв. 78; еднофамилна жилищна сграда, намираща се в УПИ II-40.309, кв. 78; еднофамилна жилищна сграда, намираща се в УПИ XVIIІ-40.322, кв. 75; еднофамилна жилищна сграда, намираща се в УПИ XXI-40.318, кв. 75; еднофамилна жилищна сграда, намираща се в УПИ ХХ-40.319, кв. 75, и еднофамилна жилищна сграда, намираща се в УПИ XVІ-40.316, кв. 75, с. Пролеша, община Божурище“. Проектът за ПУП – парцеларен план е изложен за разглеждане в Община Божурище. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

Парцеларен план