Съобщение в Държавен вестник бр. 79 съобщава, че с Решение № 65 от протокол № 8 от 25.08.2022 г. на ОбС – Божурище, е одобрен проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия за външно електрозахранване на помпена станция към „Водопровод за водоснабдяване на община Костинброд и с. Волуяк, Столична община, от мрежата на „Софийска вода“, чрез изграждане на нов трансформаторен пост КТП в поземлен имот с идентификатор 58606.9.3 и отклонение на кабел СрН 20 kV от съществуваща въздушна електропроводна линия (ВЕЛ) СрН 20 kV „Комплекс“. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ възражения срещу решението могат да бъдат подавани от заинтересо- ваните лица чрез Общинския съвет – Божурище, до Административния съд – София област, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.