Съобщение в Държавен вестник бр. 79 съобщава, че с Решение № 69 от протокол № 8 от 25.08.2022 г. на ОбС – Божурище, е одобрен проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии в обхват: част от поземлен имот (ПИ) 58606.29.298 – за селскосто- пански, горски, ведомствен път, и част от ПИ 58606.40.117 – за селскостопански, горски, ведом- ствен път, по кадастралната карта на с. Пролеша, за външно електрозахранване с кабел НН на жилищна сграда, намираща се в УПИ ХVІІ-40.267, кв. 65, с. Пролеша, община Божурище,ПИ с идентификатор 58606.40.267. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ възражения срещу решението могат да бъдат подавани от заинтересованите лица чрез Общинския съвет – Божурище, до Административния съд – София област, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.