Съобщение в Държавен вестник бр. 79 съобщава, че с Решение № 70 от протокол № 8 от 25.08.2022 г. на ОбС – Божури- ще, е одобрен проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии в обхват част от поземлен имот (ПИ) 77400.81.502 – за селско- стопански, горски, ведомствен път, и част от ПИ 77400.81.610 – за второстепенна улица, по кадастралната карта на с. Храбърско, за външно електрозахранване с кабел НН на еднофамилна жилищна сграда, намираща се в УПИ ХХШ- 081026, кв. 2, м. Лозище, с. Храбърско, община Божурище, ПИ с идентификатор 77400.81.609. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ възражения срещу решението могат да бъдат подавани от заинтересованите лица чрез Общинския съвет – Божурище, до Административния съд – София област, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.