Съобщение в Държавен вестник бр. 79 съобщава, че с че с Решение № 68 от протокол № 8 от 25.08.2022 г. на ОбС – Божури- ще, е одобрен проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии в обхват: част от имоти с идентификатори 18174.8.6, 18174.18.302, 18174.8.132, 18174.18.297 и 18174.18.306 по кадастралната карта на с. Гурмазово, за външно електрозахранване с кабелни линии НН на двуетажна жилищна сграда, намираща се в УПИ І-18.244, кв. 5, м. Мъртвак, с. Гурмазово, община Божурище, ПИ с идентификатор 18174.18.305 и еднофамилна жилищна сграда, намираща се в УПИ XXV-008005, кв. 40, с. Гурмазово, ПИ с идентификатор 18174.8.130. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ възражения срещу решението могат да бъдат подавани от заинтересованите лица чрез Общинския съвет – Божурище, до Ад- министративния съд – София област, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.