Съобщение в Държавен вестник бр. 79 съобщава, че е изработен окончателен проект за ПУП – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура за обект: външно електрозахранване с нова въздушна линия НН 1 kV за „Работилница за сглобяване на алуминиеви конструкции и тенти, склад и административна сграда“, намиращи се в УПИ IV-040148, 040149, 040146, кв. 6, м. Стопански двор, с. Пролеша, община Божурище. Трасето на новопроектираната въздушна електропроводна линия НН започва от съществуващ СБС, разположен в урбанизираната територия на с. Пролеша, и достига до имотната граница на УПИ IV, кв. 6, м. Стопански двор, с. Пролеша, като извън урбанизирана територия преминава единствено през ПИ 58606.81.73 с НТП – за местен път. Проектът за ПУП – пар- целарен план е изложен за разглеждане в стая № 5 в сградата на общинската администрация, както и на интернет страницата на Община Божурище. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация в едномесечен срок от обнарод- ването в „Държавен вестник“.

Парцеларен план