Съобщение в Държавен вестник бр. 79 съобщава, че с Решение № 67 от протокол № 8 от 25.08.2022 г. на ОбС – Божури- ще, е одобрен проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПП) за елементите на техническата инфраструктура на линеен обект извън границите на урбанизираната територия за осигуряване на транспортен достъп до имот с идентификатор № 18174.22.18, м. Шеовица, с. Гурмазово, община Божурище, в обхват част от полски път с идентификатор 18174.22.362 (стар идентификатор 18174.22.145) по КККР на с. Гур- мазово, община Божурище. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ възражения срещу решението могат да бъдат подавани от заинтересованите лица чрез Общинския съвет – Божурище, до Административния съд – София област, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.