Съобщение в Държавен вестник бр. 79 съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за елементите на техническата ин- фраструктура на линеен обект извън границите на урбанизираната територия за осигуряване на транспортен достъп до имот с идентификатор 77246.11.78, м. Локви, с. Хераково, община Божурище, в обхват: част от полски път с идентификатор 77246.137.25 и част от полски път с идентификатор 77246.136.39 по КККР на с. Хераково, община Божурище, одобрени със Заповед № РД-18-30 от 28.03.2016 г. на изпълнителния директор на АГКК. Проектът за ПУП – парцеларен план е изложен за разглеждане в стая № 5 в сградата на общинската администрация, както и на интернет страницата на Община Божурище. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

Парцеларен план