Съобщение в Държавен вестник бр. 88 съобщава, че с Решение № 88 от протокол № 10 от 29.09.2022 г. на ОбС – Божурище, е одобрен проект за подро- бен устройствен план – парцеларен план (ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия, за обект: „Нов кабел НН за външно електрозахранване на приемник на електрическа енергия – помпа, намиращ се в УПИ IX-23.37, кв. 50, с. Гурмазово, община Божурище, ПИ с идентификатор 18174.23.105“. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ възражения срещу решението могат да бъдат подавани от заинтересованите лица чрез Общинския съвет – Божурище, до Администра- тивния съд – София област, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.