Съобщение в Държавен вестник бр. 88 съобщава, че с Решение № 93 от протокол № 10 от 29.09.2022 г. на ОбС – Божурище, е одобрен проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия за обект: „Нов въздушен кабел за външно електрозахранване на еднофамилна жилищна сграда с гараж, намираща се в УПИ V-32.244, кв. 1, м. Попърт, с. Пролеша, община Божурище, ПИ с идентификатор 58606.32.244“. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ възражения срещу решението могат да бъдат подавани от заинтересованите лица чрез Общинския съвет – Божурище, до Административния съд – София област, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.