Съобщение в Държавен вестник бр. 88 съобщава, с Решение № 91 от протокол № 10 от 29.09.2022 г. на ОбС – Божурище, е одобрен проект за под- робен устройствен план – парцеларен план (ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия за обект: „Нов въздушен кабел за външно електрозахранване на еднофамилна жилищна сграда, намираща се в УПИ XLII-139.502, кв. 1, м. Бърдо, с. Храбърско, община Божурище, ПИ с идентификатор 77400.139.502“. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ възражения срещу решението могат да бъдат подавани от заинтересованите лица чрез Общинския съвет – Божурище, до Административния съд – София област, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.