Съобщение в Държавен вестник бр. 88 съобщава, че с Решение № 87 от протокол № 10 от 29.09.2022 г. на ОбС – Божурище, е одобрен проект за под- робен устройствен план – парцеларен план (ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните терито- рии в обхват част от поземлен имот (ПИ) 58606.32.130 – за местен път, и част от поземлен имот (ПИ) 58606.32.189 – за селскостопански, горски, ведомствен път, по кадастралната карта на с. Пролеша, за външно електрозахранване с кабелни линии НН на многофамилна жилищна сграда с три самостоятелни жилища, намираща се в УПИ ІІ-32.5, 32.6, кв. 2, м. Попърт, с. Пролеша, община Божурище, ПИ с идентификатор 58606.32.221. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ възражения срещу решението могат да бъдат подавани от заинтересованите лица чрез Общинския съвет – Божурище, до Администра- тивния съд – София област, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.