Съобщение в Държавен вестник бр. 88 съобщава, че с Решение № 92 от протокол № 10 от 29.09.2022 г. на ОбС – Божурище, е одобрен проект за под- робен устройствен план – парцеларен план (ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия за външно електрозахранване с кабели НН – 1 kV на жилищна сграда, намираща се в УПИ XIII- 272, кв. 65, с. Пролеша, община Божурище. ПИ с идентификатор 58606.40.272 и жилищна сграда, намираща се в УПИ IX-040027, кв. 65, с. Про- леша, община Божурище, ПИ с идентификатор 58606.40.277. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ възражения срещу решението могат да бъдат подавани от заинтересованите лица чрез Общинския съвет – Божурище, до Администра- тивния съд – София област, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.